Static IMG (Flash replacement)

IconSAEAUT SNMP OPC Server

komunikačná brána medzi SNMP zariadeniami a aplikáciami s OPC klientom

Čo je to SAEAUT SNMP OPC Server?

Pri manažovaní sieťových zariadení sa využívajú SNMP manažér pracujúci na pracovnej stanici a SNMP agent spustený na sieťovom zariadení. Aby bolo možné integrovať sieťový manažment s rôznymi softvérovými aplikáciami užívateľského rozhrania (angl. skratka HMI) alebo systémami operátorsk0ho riadenia a zberu dát (SCADA), ktoré obsahujú OPC klienta, je užitočné implementovať SNMP manažment do aplikácie OPC server. SNMP protokol je stále častejšie využívaný aj v iných oblastiach ako napr. distribuované vstupno/výstupne moduly pre riadenie výrobných zariadení a procesov.

SAEAUT SNMP OPC Server umožňuje nielen prenos z/do zariadeniamí s implementovanými SNMP agentmi, ale tiež ich predspracovanie pomocou skriptov. Dokáže tiež testovať sieťovú komunikáciu s nemanažovateľnými zaiadeniami (bez SNMP agenta) pomocou protokolu ICMP PING.

Použitie SAEAUT SNMP OPC Servera.


Vlastnosti SAEAUT SNMP OPC Servera

 • z pohľadu SNMP to je Network Management System
 • implementované protokoly SNMPv2c a SNMPv1
 • implementované špecifikácie OPC DA (Data Access) 3.0, 2.05, 1.0 a OPC AE (Alarm and Events) 1.10
 • inštalačný balík je rozšírený o OPC UA 1.01 sprostredkovateľa, ktorý prináša možnosť pristupovať údaje z SAEAUT SNMP OPC servera dokonca prostredníctvom najnovšieho OPC standardu nazývaného Unified Architecture (UA)
 • inštalačný balík je rozšírený o OPC XML-DA 1.01 sprostredkovateľa, ktorý umožňuje komunikáciu s SAEAUT SNMP OPC Serverom prostredníctvom Web Services
 • manažovať a monitorovať neobmedzený počet zariadení, ktoré majú implementovaného SNMP agenta**
 • Vašu konfiguráciu je možné vytvoriť s uživateľsky príjemným konfiguračným softvérom
 • inštaľačný balík zahŕňa jednoduchú ukážkovú ale hlavne okamžite bežiacu DEMO konfiguráciu
 • umožňuje definovanie tagov pomocou objektového identifikátora (OID) z MIB súboru, napr.: .1.3.6.1.4.1.2681.1.2.102
 • podporuje štandardné príkazy GET a SET
 • poskytuje MIB Browser (On-line) nástroj, ktorý umožňuje vyčítanie zoznamu dostupných SNMP premenných z pripojených SNMP zariadení***
 • poskytuje MIB Browser (Off-line) z MIB súboru, ktorý je určený pre SNMP zariadenie ****
 • umožňuje predspracovanie údajov prostedníctvom JScripts*
 • poskytuje IP Scanner funkciu pre vyhľadanie dostupných zariadení v počítačovej sieti*
 • umožňuje prijímať SNMP TRAP - notifikácie od SNMP Agentov
 • umožňuje logovanie udalostí servera
 • configurácia môže byť urobená prostredníctvom užívateľsky príjemného konfiguračného softvéru
 • poskytuje Heartbeat funkciu pre monitorovanie zariadení, ktoré nemajú implementovaného SNMP agenta. Táto funkcia zobrazuje čas odozvy zariadenia ako jednu špeciálnu OPC premennú.
 • poskytuje Find funkciu, ktorá umožňuje vyhľadávať textové výrazy v aktuálnej konfigurácii a dokonca okamžité prezeranie nájdenách položiek v užívateľsky príjemných pohľadoch
 • umožňuje manažovanie zariadení so spusteným SNMP Agentom, použitím jedného z vyššie uvedených SNMP protokolov
 • príklady OPC klientov spolu s zdrojovými kódmi v C# .NET, VB. NET, VB6
 • umožňuje získavať informácie o manažovateľných ale aj nemanažovateľných sieťových zariadeniach prostredníctvom štandardného Ping príkazu
 • import zo súborov CSV - načítanie OID a iných informácií zo súborov CSV
 • môže bežať ako Windows NT služba ****

* Moduly sú dostupné iba v Enhanced verzii, Basic verzia ich nepodporuje.
** Basic verzia má obmedzený počet (15) zariadení, ktoré môžu byť napojené na server.
*** Basic verzia zahŕňa MIB Browser, ale bez možnosti pridania nových položiek do konfigurácie.
**** Dostupné iba v Professional verzii.

Použitie SAEAUT SNMP OPC Servera

SAEAUT SNMP OPC Server umožňuje operátorom získavať informácie od zariadení tvoriacich komunikačnú počítačovú sieť o ich stave. Tieto informácie potom môže operátor využiť na diagnostiku sieťových alebo systémových problémov.

SAEAUT SNMP OPC Server má implementovanú najnovšiu špecifikáciu OPC DA 3.0. Štandardy OPC XML DA a OPC UA umožňujú klientom komunikovať so serverom pomocou webových služieb.

Nie všetky sieťové zariadenia sú SNMP manažovateľné. SAEAUT SNMP OPC Server dokáže konfigurovať aj OPC tagy pre takéto zariadenia, ktoré sú definované ako heartbeat a môžu zaznamenávať čas odozvy zariadenia. Táto vlastnosť SAEAUT SNMP OPC Servera umožňuje získavať základné informácie o stave aj nemanažovateľných zariadení.

Manažovateľné SNMP zariadenia dokážu posielať do manažérskych aplikácií aj dáta bez ich vyžiadania – trapy (napríklad pri zmene hodnoty), čo redukuje nároky na komunikáciu medzi SNMP agentom a SNMP manažérom. SAEAUT SNMP OPC Server podporuje prijímanie dát pomocou týchto trapov.

Aktuálne hodnoty premenných, o stave sieťových zariadení, môžu byť v SAEAUT SNMP OPC Serveri ďalej spracovávané a to pomocou JScriptov. Samotný SAEAUT SNMP OPC Server umožňuje pomocou zabudovaného jednoduchého editora tieto skripty konfigurovať a spúšťať, čím dáva užívateľovi možnosť vykonať predspracovanie údajov ešte v SAEAUT SNMP OPC Serveri.


Using of SAEAUT SNMP OPC Server.

Súčasti SAEAUT SNMP OPC Servera

 • konfiguračný nástroj SAEAUT SNMP OPC Servera
 • SAEAUT SNMP OPC Server ako runtime programový modul zabezpečujúci činnosť aplikácia s užívateľským rozhraním
 • OPC UA wrapper
 • OPC XML DA wrapper
 • OPC DA 3.0 testovací klient
 • testovací klient pre komunikáciu s SAEAUT SNMP OPC Serverom pomocou webových služieb
 • elektronický manuál

Pre naplnenie rôznych požiadaviek systém je SAEAUT SNMP OPC Server k dispozícií v troch edíciách: Základná ( SAEAUT SNMP OPC Server Basic ) a Rozšírená ( SAEAUT SNMP OPC Server Enhanced ) a Profesional ( SAEAUT SNMP OPC Server Professional ). Nasledujúca tabuľka zobrazuje rozdiely oboch vydaní.

  Basic Enhanced Professional
SNMPv2c, SNMPv1 OK OK OK
OPC DA 3.0, 2.05, 1.0 OK OK OK
OPC AE 1.10 (Alarm management) OK OK OK
OPC UA 1.01 wrapper Drop OK OK
OPC XML DA 1.01 wrapper OK OK OK
Konfigurátor - nástroj na vytváranie konfigurácie OK OK OK
Zabudovaný monitorovací klient v konfigurátore OK OK OK
Max. počet pripojených zariadení 15 bez obmedzenia bez obmedzenia
MIB Browser (On-line) OK (bez možnosti pridávania položiek) OK OK
MIB Browser (Off-line) Drop Drop OK
SNMP GET funkciu je možné volať priamo z konfigurátora OK OK OK
SNMP SET funkciu je možné volať priamo z konfigurátora OK OK OK
JScripty - možnosť použitia skriptov Drop OK OK
IP Scanner Drop OK OK
Logovanie udalostí do súboru Drop OK OK
Find OK OK OK
SAEAUT SNMP Agent Drop OK OK
SAEAUT SNMP OPC Client Drop OK OK
Zdrojové kódy ku klientským aplikáciám OK OK OK
Import zo súboru CSV OK OK OK
Funkcionalita Windows NT služby Nie Nie OK
Spolu s SAEAUT OPC WebView Nie Nie OK

Konfigurátor

Konfigurátor je grafická konfiguračná časť SAEAUT SNMP OPC Servera, ktorá umožňuje užívateľovi jeho jednoduchú konfiguráciu. Tento konfiguračný nástroj jednoduchým spôsobom umožňuje definovať zariadenia, ich premenné, konfigurovať JScripty, definovať alarmy a simulačné signály.

Zoznam dátových položiek.
Zoznam dátových položiek v konfigurátore SAEAUT SNMP OPC Servera.


Detail datovej položky.
Detail datovej položky v konfigurátore SAEAUT SNMP OPC Servera.


MIB Browser Off-Line. Functionality available only in the Professional version.
Off-Line MIB browser v konfigurátore SAEAUT SNMP OPC Servera.

Monitorovací klient

Priamo v konfigurátore sa nachádza zabudovaný monitorovací klient, ktorý sa napojí na zariadenia a dokáže vyčítavať definované hodnoty. Hodnoty sa zobrazujú v prehľadnej tabuľke, kde okrem samotnej hodnoty môže užívateľ vidieť jej časovú značku, ale aj kvalitu spojenia zo zariadením.

Správa alarmov

Užívateľ má možnosť využiť zabudovaný alarmový systém, ktorý umožňuje konfiguráciu zobrazovania kritických hodnôt pomocou preddefinovaných alarmových správ.

Klientské aplikácie a ich zdrojové kódy

K dispozícií je aj niekoľko klientských aplikácií, ktoré predvádzajú jednoduché použitie SAEAUT SNMP OPC Servera a boli navrhnuté ako inšpirácia pre užívateľa na zabudovanie SAEAT SNMP OPC Servera do vlastnej aplikácie. V rozšírenej verzií sú k dispozícií aj zdrojové kódy tejto klientskej aplikácie.

JScripty

SAEAUT SNMP OPC Server umožňuje hodnoty získané prostredníctvom SNMP agentov o stave sieťových zariadení ďalej spracovávať a to pomocou JScript-ov. Samotný server umožňuje pomocou zabudovaného jednoduchého editora tieto skripty konfigurovať a spúšťať, čím dáva užívateľovi možnosť vykonať predspracovanie údajov ešte v serveri, pred poskytnutím údajov klientom.

MIB Browser

SNMP premenné prijaté pomocou SNMP protokolu predstavujú objekty z MIB databázy. MIB databáza je zoskupením atribútov (MIB objektov), ktoré je možné použiť pre konfigurovanie, manažovanie alebo analyzovanie SNMP manažovateľných zariadení. Každý MIB objekt je identifikovaný pomocou svojho ID. Úlohou MIB Browsera je vyžiadať zo zariadenia informáciu o požadovaných ID všetkých použiteľných premenných.

IP Scanner

Tento modul umožňuje prehľadať počítačovú sieť v zadanom rozsahu IP adries a nájsť pripojené SNMP zariadenia. Po preskenovaní siete sú všetky nájdené a vybrané IP adresy prístupné z panela zariadení, tzn. pri pridávaní nového zariadenia je možné vybrať si skutočne existujúcu IP adresu zo zoznamu existujúcich.

Logovanie udalostí

Logovanie udalostí má za úlohu zaznamenávať všetky činnosti SAEAUT SNMP OPC Servera do logovacieho súboru a umožniť tým spätnú kontrolu servera.

Find funkcia

Počet zariadení a SNMP premenných v konfigurácii môže byť obrovský a vyhľadanie konkrétnej položky časovo veľmi náročné. Do konfigurátora bola preto doplnená funkcionalita vyhľadávania ľubovopľného textového reťazca v konfigurácií.


Podporované dátové rozhrania OPC Data Access (OPC DA)
Rozhranie OPC Data Access 1.0 2.0 3.0 SAEAUT SNMP OPC Server
OPCServer
IUnknown povinné povinné povinné podporované
IOPCServer povinné povinné povinné podporované
IOPCCommon N/A povinné povinné podporované
IConnectionPointContainer N/A povinné povinné podporované
IOPCItemProperties N/A povinné N/A podporované
IOPCBrowse N/A N/A povinné podporované
IOPCServerPublicGroups nepovinné nepovinné N/A N/A
IOPCBrowseServerAddressSpace nepovinné nepovinné N/A podporované
IOPCItemIO N/A N/A povinné podporované
OPCGroup
IUnknown povinné povinné povinné podporované
IOPCItemMgt povinné povinné povinné podporované
IOPCGroupStateMgt povinné povinné povinné podporované
IOPCGroupStateMgt2 N/A N/A povinné podporované
IOPCPublicGroupStateMgt nepovinné nepovinné N/A N/A
IOPCSyncIO povinné povinné povinné podporované
IOPCSyncIO2 N/A N/A povinné podporované
IOPCAsyncIO2 N/A povinné povinné podporované
IOPCAsyncIO3 N/A N/A povinné podporované
IOPCItemDeadbandMgt N/A N/A povinné podporované
IOPCItemSamplingMgt N/A N/A nepovinné podporované
IConnectionPointContainer N/A povinné povinné podporované
IOPCAsyncIO povinné nepovinné N/A podporované
IDataObject povinné nepovinné N/A podporované


OPC Alarms and Events Server rozhrania, ktoré podporuje SAEAUT SNMP OPC Server
Rozhranie OPC Alarms and Events Server Version 1.0 Version 1.10 SAEAUT SNMP OPC Server
OPCEventServer
IOPCCommon povinné povinné podporované
IOPCEventServer povinné povinné podporované
IOPCEventServer2 N/A nepovinné podporované
IConnectionPointContainer povinné povinné podporované
OPCEventAreaBrowser nepovinné nepovinné podporované
IOPCEventAreaBrowser nepovinné nepovinné podporované
OPCEventSubscription
IOPCEventSubscriptionMgt povinné povinné podporované
IOPCEventSubscriptionMgt2 N/A nepovinné podporované
IConnectionPointContainer povinné povinné podporované

SAEAUT SNMP Agent


Pomocný softvérový nástroj SAEAUT SNMP Agent možňuje simulovať SNMP zariadenia včitane generovania správ typu TRAP. Je možné ho využiť pre testovanie možností SAEAUT SNMP OPC Servera. Viac informácií o jeho použití nájdete v užívateľskej príručke..

Stiahnúť si ho môžte na http://www.saeautom.sk/download/products/snmpagent/saeaut-snmp-agent.zip

OPC Foundation Certified for Compliance logo
OPC Foundation Certified for Compliance logo.


OPC Foundation Certified for Compliance logo is a trademark of the OPC Foundation and may be used only by written permission of the OPC Foundation. Any unauthorized use of the Certified for Compliance logo is prohibited. OPC Foundation Certified for Compliance logo indicates that this product has been tested by an independent certification lab and certified to be compliant with the following OPC Specifications: Data Access 2.05a Data Access 3.0 Additional information about compliance testing, logo program and a summary of test results can be found at www.opcfoundation.org for: SAEAUT SNMP OPC Server 2.12.01


OPC Foundation Self‐Tested for Compliance logo.
OPC Foundation Self‐Tested for Compliance logo.


Statement of OPC Specifications Tested for Compliance for use with Self Compliance Logo::
OPC Foundation Self‐Tested for Compliance logo is a trademark of the OPC Foundation and may be used
only by written permission of the OPC Foundation. Any unauthorized use of the Self‐Tested for
Compliance logo is prohibited.
OPC Foundation Self‐Tested for Compliance logo indicates that this product has been tested by the
manufacturer to be compliant with the following OPC Specifications:
Data Access 2.05a
Data Access 3.00
Alarm & Event 1.02
XMLDA 1.0

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.