Static IMG (Flash replacement)

IconSMS Reporting

SMS alarming a reporting pre priemyselné, kancelárske i súkromné použitie na mieru

SMSalarmMaintenance

Obsluha zariadenia zistí poruchu. Pomocou jednoduchého terminálu (PC, PDA, webový klient alebo hoci len jediné tlačítko) vyberie poruchové symptómy, ktoré spozorovala. Na základe spozorovaných symptómov systém automatický stanoví predpokladanú poruchu a vyšle SMS s definovaným textom na vopred určené telefónne čísla. Čas a druh vyslanej SMS je zaznamený.

Viac informácií o používaní a implementácií a cenová ponuka budú zaslané na požiadanie.

Nárast používania mobilnej komunikácie za posledné roky bol taký veľký, že dnes už pravdepodobne ani nestretnete človeka, ktorý by sa niekde pohol bez svojho mobilného telefónu. Mobilná komunikácia našla svoje široké uplatnenie v priemyselnej, administratívnej i privátnej sfére. Popri už tradičnej komunikácii, akou sú telefónne hovory, sa oveľa viac využívajú možnosti nehlasovej komunikácie prostredníctvom SMS správ. Dôležitú úlohu pritom zohráva hlavne pomerne vysoká rýchlosť za relatívne nízku cenu poslanej SMS správy.

Vzhľadom na veľkú perspektívu GSM technológie a široké spektrum možnosti využitia sa naša firma rozhodla priniesť na trh jednoduché riešenie vo forme SMS REPORTINGU. Toto riešenie Vám poskytne podstatne väčšie možnosti využitia komunikácie prostredníctvom SMS správ. V prípade, že chcete svoj bussines posunúť opäť o stupienok vyššie, je tento systém určený práve pre Vás.

Oblasti úspešného využitia SMS REPORTINGU

 • Administratívna činnosť: Informácia o tom, že požiadavka zákazníka alebo zamestnanca bola vybavená alebo je v procese vybavovania.
 • Monitorovanie procesu výroby s možnosťou informovania kompetentných pracovníkov o dôležitých stavoch a hodnotách nameraných veličín z procesu výroby.
 • Monitorovanie dôležitých parametrov s možnosťou vyslania SMS správy ako alarmu o aktuálnej hodnote kompetentným pracovníkom, ak je hodnota parametru mimo povolený rozsah.
 • V logistike, na riadenie činnosti pracovníkov, prípadne informovanie o aktuálnom stave distribúcie tovaru a zásielok.
 • Informovanie kompetentných pracovníkov (napr. pracovníkov údržby) o poruche alebo havarijnej situácie bez zbytočného odkladu.
 • Informovanie zamestnancov o spoločných poradách a dôležitých stretnutiach.
 • Ďalšie aplikácie, či už na báze ľudských zdrojov, počítačov alebo iných zariadení.

Výhody SMS REPORTINGU

 • Jednoduchá a intuitívna konfigurácia systému.
 • Jednoduché prepojenie s Vašou aplikáciou. Systém je schopný jednoducho spracovávať údaje z viacerých zdrojov dát:
  • z webovej aplikácie,
  • priamo z databázy,
  • z ľubovoľného externého zdroja dát, ktorý disponuje s priemyselným rozhraním OPC (open connectivity via open standards).
 • Vytvorenie a odoslanie SMS správy zo spracovaných dát v preddefinovanom formáte.
 • Vytvorenie a odoslanie SMS správy na základe jej dôležitosti, alebo priority.
 • Vytvorenie a odoslanie SMS správy na základe splnených preddefinovaných podmienok.
 • Rozosielanie SMS správy veľkému počtu adresátov.
 • Prehľadné vedenie evidencie o zaslaných SMS právach.
 • Prehľadné vedenie protokolu o činnosti celého systému.
 • Vysoko flexibilný a otvorený systém umožňujúci maximálne splniť všetky požiadavky zákazníka.

Jednoduchý a pritom plne flexibilný SMS REPORTING je možné veľmi rýchlo realizovať a prispôsobiť Vašim užívateľským potrebám. Príklady využitia SMS správ ako spôsobu komunikácie, sú zobrazené na obrázku nižšie.

SMS Reporting

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
03.11.2018
Náš softvérový produkt SAEAUT SNMP OPC Server má za sebou množstvo úspešných nasadení takmer na všetkých kontinentoch pre riadenie a monitorovanie IT zariadení v dátových centrách, priemyselných podnikoch, v atómovej elektrárni, riadiacom centre letovej prevádzky... . Postupne aktualizujeme webové stránky pre všetky naše produkty pre zabezpečenie responzivity na všetkých zariadeniach a mimoriadne rýchle zobrazenie pomocou technológie AMP - Accelerated Mobile Pages. Pozrite si novú webovú stránku SAEAUT SNMP OPC Servera využívajúcu AMP. Radi poskytneme skúsenosti z využitia tejto technológie aj našim zákazníkom.
17.10.2018
Pozrite si najnovšiu stránku k OpcDbGateway využívajúcu technológiu AMP - Accelerated Mobile Pages, ktorá zabezpečuje extrémne rýchle načítanie stránky na všetkých typoch zariadení. Ak máte záujem o vytvorenie nových web stránok alebo inováciu Vášho webu s využitím AMP obráťte sa na nás.
16.10.2018
Nový popis OpcDbGateway zdôrazňuje jeho využitie ako aplikačnej platformy pre integráciu softvérových aplikácií, konfiguráciu, programovanie, ladenie a cyklické (IEC 61131-3) aj udalosťami riadené (IEC 61499) spracovanie dát, možnosti využiť širokého spektra "open source" štandardných konzolových aplikácii implementovaných napr. v jazykoch C, C++, Python, aplikácii nad Node.js v JavaScripte, alebo nasadených pomocou Docker kontajnerov a komunikujúcich cez štandardné vstupy a výstupy s jadrom výkonnej aplikácie. ...