Static IMG (Flash replacement)

IconOpcDbGateway

integrácia softvérových aplikácií, middleware, soft real time systém, soft PLC, SCADA

Objednajte si tento produkt online:

Na stiahnutie:
Prehľad o aktuálnej verzii:

OpcDbGateway OpcDbGateway je softvér umožňujúci integráciu aplikácií pre zber, spracovanie a vizualizáciu dát z rôznych zariadení a dátových zdrojov. Dá sa využiť pre priemyselné, infraštruktúrne aj kancelárske aplikácie.

Pozostáva z konfiguračnej aplikácie (konfigurátora) a výkonnej aplikácie.

Konfigurátor umožňuje výrazne znížiť prácnosť tvorby aplikácií konfigurovaním štandardných komunikačných a iných funkcionalít. Poskytuje flexibilitu - možnosť rozšíriť štandardnú funkcionalitu o vlastné programové moduly. Tieto moduly sa stávajú súčasťou konfigurovateľnej funkcionality. Podporuje efektivitu tvorby aplikácii rôznymi podpornými a ladiacimi nástrojmi.

Výkonná aplikácia (bez užívateľského rozhrania) má tri hlavné časti (Obrázok 1)::

 • OPC DA klient na komunikáciu s externými OPC servermi
 • OPC server poskytujúci dáta pre externé (napr. vizualizačné) aplikácie cez OPC DA a AE komunikačné rozhrania, a tiež webové služby podľa štandardov OPC UA a OPC XML DA
 • Modul spracovania dát z externých zdrojov (rozšíriteľný o zákaznícke programové moduly - dynamicky linkované knižnice (DLL)
RECENZIE

OpcDbGateway bolo hodnotený napr. na softvérovom portáli 3d2f.com ako najlepší produkt vo svojej triede.
Editor uviedol: OpcDbGateway je moderný nástroj pre správu dát, ich spracovanie a ukladanie. Je ideálnou voľbou keď dáta z rôznych druhov hardvérových a softvérových systémov majú byť prívádzané na jednom bránu, ktorá ich spracováva a ukladá do príslušných databáz. Produkt podporuje najpopulárnejšie technológie prenosu a výmeny dát, ako sú OPC, webové služby a databázové komunikačné ovládače..
Prečítajte si prosíme celé hodnotenie OpcDbGateway na 3d2f.com

OpcDbGateway získal rad ocenení tiež na iných softvérových portáloch.

OpcDbGateway može byť použitý na: periodické alebo jednorázové spúštanie externých programov, skriptov a vstavaných databázových procedúr, generovanie reportov, alarmov, protokolovacích súborov, OPC tunnelling, zabezpečenie OPC redundancie, posielanie SMS a E-mailov, ako súčasť rozsiahlych SOA systémov, ako univerzálny OPC server/klient.

Systém umožňuje pracovať s jednou alebo viacerými procesnými databázami použitím jednoducho konfigurovateňých databázových funkcií alebo pomocou SQL príkazov.

OpcDbGateway je dodávaný spolu s vizualizačnou aplikáciou SAEAUT OPC WebView. Môže byť využitý ako kompletný SCADA HMI systém.

Koncept rozširovateľnosti OpcDbGateway pomocou DLL je veľmi dôležitý rovnako pre užívateľov, ktorí majú záujem o programovanie aplikácií v štandardných programovacích jazykoch ako Visual C++, C#, Visual Basic a počítajú len s minimálnym konfigurovaním, ako aj pre postupné dopĺňanie funkcionality OpcDbGateway (bez zmeny základnej funkcionality) z našej strany. Súčasťou inštalačného balíčka sú príklady DLL spolu so zdrojovými kódmi a projektami pre MS Visual Studio. S ich využitím môžu programátori vytvoriť programové moduly tak, aby ich dokázala využiť konfiguračná aj výkonná aplikácia a aby sa takto stali súčasťou knfigurovateľnej funkcionality.

Prikladom nami dodávaného rozšírenia implermentovaného ako DLL je DDE klient pre OpcDbGateway a SAEAUT UNIVERSAL OPC Server (licencovaný osobitne).

OpcDbGateway

Obrázok 1: Spracovanie údajov pomocou OpcDbGateway.

OpcDbGateway Funkcionalita OpcDbGateway Runtime OpcDbGateway - Integrácia applikácii

Obrázok 2 a,b,c:OpcDbGateway - Funkcionalita, Runtime a Integrácia aplikácii. /klikni na jednotlivé obrázky/

OpcDbGateway využíva tri základné softvérové technológie prenosu údajov: OPC (Open Process Control), rôzne databázové ovládače a webové služby. Je teda možné využiť ho aj v rámci softvérovej architektúry orientovanej na služby(SOA). O ďalšie technológie je možné ho doplniť pomocou doplnkových programových modulov.

Kde sa dá OpcDbGateway použiť:

 • Prevádzka v priemyselnom podniku s viacerými technologickými celkami riadenými vlastnými programovateľnými logickými kontrolérmi (PLC ) od rôznych dodávateľov, z ktorých je potrebné údaje po ich spracovaní prenášať do podnikového informačného systému, ukladať do databázy, vizualizovať nielen v rámci podnikového intranetu ale aj cez internet, ukladať informácie o alarmoch, privolať obsluhu v prípade poruchy, ukladať spracované údaje do protokolovacích-súborov, vyhodnocovať trendy meraných veličín pre včasnú údržbu jednotlivých technologických celkov s využitím algoritmov nakonfigurovaných priamo v OpcDbGateway alebo spustením externého programu, monitorovať a zaznamenávať zásahy obsluhy, sledovať a riadiť komunikačnú infraštruktúru (switche, routre, počítače, WiFi zariadenia) tzn. prenos údajov medzi technologickými celkami a podnikovým informačným systémom.
 • Budova v ktorej je množstvo snímačov teploty vlhkosti, kde je potrebné riadiť klimatizáciu, vyhodnocovať prístupy do jednotlivých priestorov, integrovať funkcionalitu protipožiarného systému.
 • Stroj alebo technologické zariadenie, ktoré je potrebné nielen monitorovať ale aj riadiť, kde sú použité snímače a akčné členy od rozličných výrobcov.
 • Testovanie zložitých algoritmov naprogramovaných pomocou špecializovaných softvérových nástrojov pre modelovanie a simuláciu dynamických systémov a ich prepojenie so skutočnými údajmi z/do technologického procesu.
 • Vzájomné údajové prepojemie aplikácií, ktoré majú ako rozhranie OPC klienta.

OpcDbGateway je možné spúšťať na všetkých zariadeniach kde sa dajú použiť operačné systémy MS Windows, tzn. nielen štandardné ale aj priemyselné PC. Interoperabilita tohto systému s mnohými inými platformami a operačnými systémami je zabezpečená využitím webových služieb.

OpcDbGateway

Obrázok 3: OpcDbGateway je kompatibilný z viacerými databázovými systémami. /klikni na obrázok/

OpcDbGateway má implementované dva rôzne alarmové systémy, založený na implementácii OPC AE 1.1 štandardu, a rozšírený, ktorý umožňuje generovanie alarmu aj jeho kvitovanie na základe komplexnejšieho spracovania údajov z rôznych zdrojov – napr. logické operácie nad niekoľkými vstupnými premennými, kvitovanie alarmu len vtedy ak sa vykoná súčasne na termináli operátora aj na vzdialenom termináli, zaznamenávanie stavu alarmov do protokolovacieho súboru a do databázy. Je možné k nemu dodať webovú aplikáciu pre zobrazovanie stavu alarmu, kvitovanie a triedenie alarmov. Je Archiváciu alarmových logov a vytvárenie nových log-súborov v definovanom čase alebo s definovanou periódou sa dá konfigurovať.

OpcDbGateway zabezpečuje jednoduchú perzistenciu údajov – tzn. pri reštarte, ak sa to vyžaduje, využije údaje uložené pred pozastavením behu aplikácie. Zabezpečuje stráženie vlastných zdrojov ako je virtuálna pamäť, priestor na disku pre logy, reporty, databázu, zdroj napájania. Užívateľské správy ukladané do logu alebo do databázy je možné uložiť do konfigurácie vo viacerých jazykoch a tiež je možné priamo v generovanej správe definovať ktoré aktuálne hodnoty premenných budú jej súčasťou.

Tvorba konfigurácie OpcDbGateway

Tvorba konfigurácie spočíva v štyroch základných krokoch:

 1. definovanie externých OPC serverov a z nich spracovávaných údajov
 2. definovanie jednotlivých procesných databáz, spôsobu prístupu k nim, ich tabuľkovej štruktúry
 3. definovanie operácií ktoré sa majú vykonávať s údajmi
 4. definovanie adresného priestoru interného OPC servera

Konfigurácia externého OPC servera, ktorý sprostredkováva údaje do/zo zariadenia, môže mať obrovský počet premenných. Prevziať tieto premenné do konfigurácie OpcDbGateway je možné s využitím zabudovanej funkcie mapovania konfigurácie externého OPC servera (Obrázok 4) a tak si ušetriť veľké množstvo práce.

OpcDbGateway

Obrázok 4: Mapovanie adresného priestoru externých OPC serverov do konfigurácie OpcDbGateway. /klikni na obrázok/

Vytváranie historických trendov, tzn. periodické ukladanie hodnôt definovaných skupín premennýh s definovanou periodou je často využívanou funkcionalitov. Preto bol pre tento účel zabudovaný do konfigurátora špecialny podporný nástroj, ktorý výrazne uľahčuje ich konfigurovanie.

Získavanie údajov z externých OPC serverov je možné vykonávať periodickým čítaním alebo na základe notifikácii, kedy k prenosu dochádza iba v prípade relevantnej zmeny údajov. Údaje z externých OPC serverov sú mapované do takzvaných pamäťových operandov (Obrázok 4) pre ich ďalšie spracovanie v synchrónnom kontroléri (Soft PLC) a tiež, ak je požadovaný prenos bez predchádzajúceho spracovania, priamo do adresného priestoru interného OPC servera. SoftPLC pracuje tiež s databázovými operandami (Obrázok 5), do ktorých sú mapované buď jednotlivé hodnoty uložené v procesných databázach, alebo aj celé stĺpce, alebo dokonca celé tabuľky, Nad pamäťovými a databázovými operandami sú vykonávané príkazy. Takýto príkaz môže mať maximálne dva vstupné a jeden výstupný operand. Výstupný operand môže byť opäť pamäťový alebo databázový. (To však nepredstavuje žiadne obmedzenie, keďže jeden z operandov môže byť napr. adresa záčiatku poľa operandov. )

OpcDbGateway

Obrázok 5: Softvérové PLC (SoftPLC) pracuje s pamäťovými a databázovými operandami. /kliknite na obrázok/

Príkazy sa konfigurujú v rámci funkčných blokov. Funkčný blok môže byť buď vykonávaný v každom cykle Soft PLC - v rámci funkčného bloku main (v ktorom býva vnorených viacero ďalších funkčných blokov), jednorázovo pri štarte, reštarte, ukončeni aplikácie, alebo generovaný akp udalosť (event) iniciovaný trigrom v definovanom čase alebo na základe zmeny trigrovacej premennej. Trigre môžu taktiež byť spúšťané cyklicky - prípadne aj s kratším cyklom ako je cyklus Soft PLC. Zvláštnym typom udalostí sú SQL príkazy, ktoré pracujú priamo s procesnými databázami bez použitia databázových operandov. Štruktúru konfigurácie pozostávajúcu z jednotlivých funkčných blokov je možné si nechať v konfigurátore graficky zobraziť (Obrázok 6). Poklepaním na jednotlivé bloky v grafickom zobrazení  je možné prejsť priamo do ich editácie pomocou zodpovedajúcich dialógových boxov.

OpcDbGateway

Obrázok 6: Grafický prehliadač konfigurácie OpcDbGateway. /klikni na obrázok/

Funkčné bloky môžu byť do seba vnorené a môžu mať definovanú prioritu spracovania. Nad operandami je možné vykonávať množstvo aritmetických, trigonometrických, logických a štatistických operácií. Medzi databázové príkazy patrí napr. vytváranie aktuálneho trendu, štatistické funkcie, extrapolačné a vyhľadávacie funkcie. Štruktúru procesných databáz, ich jednotlivé tabuľky je potrebné vytvoriť taktiež v konfigurátore. Funkčné bloky je možné vykonávať synchronizovane v rámci periody SoftPLC (v dôsledku čoho je v prípade konzistentných hodnôt vstupov a výstupov zabezpečený paralelizmus bežiacich úloh), alebo asynchrónne nezávisle na hlavnej periode SoftPLC pípadne aj s kratšou periodou. Spustenie asynchrónneho eventu sa vykoná okamžite po aktivácií trigra na rozdiel od synchrónneho kde aj pri štarte prostredníctvom časovača sa čaká na zosynchronizovanie s hlavnou periódou Soft PLC. V grafickom prehliadači aplikácie sú synchrónne funkčné bloky vykonávané synchronizovane v rámci hlavnej periody SoftPLC rozlíšené umiestnením medzi dvojicu čiar symbolizujúcich túto periodu.

Testovanie konfigurácie OpcDbGateway

Po konfigurácií projektu pomocou OpcDbGateway konfigurátora je možné vykonať syntaktickú kontrolu celej konfigurácie(Obrázok 7). Na miesto výskytu chyby je možné dostať sa priamo zo zoznamu odhalených chýb konfigurácie.

Kontrola konfigurácie

Obrázok 7: Kontrola konfigurácie. /kliknite na obrázok/OpcDbGateway

Obrázok 8: Zobrazenie systémových premenných v OPC klientovi konfigurátora. /kliknite na obrázok/OpcDbGateway

Obrázok 9: Prezeranie protokolovacích súborov. /kliknite na obrázok/


Bežiacu aplikáciu je možné testovať dvoma spôsobmi: (1) použitím OPC klienta zabudovaného v konfigurátore(Obrázok 8), ktorý je schopný monitorovať stavy všetkých OPC premenných interného OPC servera, vrátane tzv. systémových, ktoré informujú o činnosti aplikácie alebo (2) pomocou správ zapísaných v externých logovacích súboroch (Obrázok 9). Rozsah informácií zaznamenaných do logovacích súborov ako aj ich veľkosť je konfigurovateľná. Je možné zaznamenávať buď detailne informácie o každej vykonávanej operácii, o jej trvaní, operandoch, alebo len o chybových stavoch výkonnej aplikácie OpcDbGatway. Do logovacieho súboru je možné zapisovať aj užívateľom definované správy.

Použitie aplikácie OpcDbGateway - súhrn

 • monitorovanie, riadenie, spracovanie a archivovanie údajov
 • spracovanie a riadenie alarmov
 • generovanie reportov
 • štartovanie externých programov, skriptov, procedúr na databázach
 • dátový sprostredkovateľ medzi viacerými OPC servermi
 • medzičlánok medzi externými OPC servermi a databázovým systémom
 • vykonávanie SQL príkazov pre manipuláciu dát v procesných databázach
 • viacero databázových spojení na procesné databázy v rovnakom čase
 • posiela informácie o stave monitorovaných procesov prostredníctvom e-mailu a SMS (vzužíva pri tom SAEAUT SMS Service )

Licencie a súvisiace služby

 • dodávky licencií OpcDbGateway
 • neplatená aj rozšírená platená podpora užívateľov systému OpcDbGateway
 • implementácia systémov riadenia a monitorovania zariadení a technologických procesov s využitím OpcDbGateway
 • vývoj funkčných blokov pre OpcDbGateway na zákazku – napr. regulačné algoritmy, číslicové filtre, moduly pre zasielanie správ cez rôzne prenosové média – napr. SMS, mail...
 • vývoj OPC klientských aplikácií
 • návrh reportov
 • školenia nových i pokročilých užívateľov systému
 • vývoj OPC serverov pre rôzne zariadenia s využitím aj mimo OpcDbGateway.

S využitím ďalších našich aplikácií ako OPC Adapter pre vizualizáciu, SAEAUT SNMP OPC Server pre riadenie a monitorovanie kounikačnej sieťovej infraštruktúry a spolu s ďalšími OPC servermi od iných dodávateľov je možné vytvořit naozaj komplexnú aplikáciu pre riadenie, monitorovanie, alarming, vizualizáciu, protokolovanie zálohovanie údajov a replikáciu databáz, správu tlačových zostáv.

Valid XHTML 1.0 Transitional

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
04.06.2018
Každá firma prechádza určitým vývojom. V období 1/2015 až 3/2018 aktivity SAE - Automation boli ovplyvnené predovšetkým účasťou na projekte programu Európskej komisie Horizont2020 s akronymom Flex4Grid. Ako nás ovplyvnila účasť v tomto projekte sa dočítate v dokumente SAE – Automation, s.r.o. - charakteristika firmy - 2018.
12.03.2018
Pozrite si video - 2. časti tutorialu o MQTT publish/subscribe komunikácii s využitím OpcDbGateway.
03.02.2018
Pozrite si video, ktoré ukazuje možnosť využitia OpcDbGateway pre IoT. Demonštruje prípad použitia prenosu správ z automatizačného systému budovy do aplikácii využívajúcich MQTT subscribe klienta.