Static IMG (Flash replacement)

SAEAUT EnergyMA

monitoring a analýza spotreby energií

Pre koho je určený

 • Podnikový energetici
 • Integrátorské firmy

Čo poskytuje podnikovým energetikom

 • Pohľad na aktuálne údaje o spotrebe energii
 • Pohľad na historické údaje
 • Informácie o nákladoch
 • Nástroje pre analýzu spotreby a nákladov
 • Prognózy spotreby a nákladov
 • Reporty v rôznych formátoch a za rôzne obdobia, ich správu a tlač
 • Zasielanie alarmov pri definovaných situáciách emailom a/alebo prostredníctvom SMS
 • Porovnávanie jednotlivých odberných miest – podľa Vašich potrieb
 • Porovnávanie aktuálnej spotreby s priemernou a maximálnou spotrebou za rôzne obdobia
 • Archivovanie denných, týždenných, mesačných a ročných maxím a priemerných hodnôt ako aj uvedené hodnoty za každý z dní týždňa.
 • Definovanie taríf pre rôzne časové obdobia
 • Prístup k údajom v lokálnej počítačovej sieti a cez Internet
 • Pohľad na dáta v numerickom aj grafickom zobrazení
 • Zoskupovanie údajov podľa rôznych kritérií
 • Prednastaviteľné zálohovanie údajov ako aj zálohovanie na príkaz obsluhy
 • Pohľady na dvojstavové veličiny (zapnutie vypnutie spotrebičov)
 • Grafická vizualizácia podľa miesta a typu spotreby
 • Analytické funkcie predkonfigurované podľa Vašich požiadaviek
  • on line – na základe údajov uložených v systéme
  • off line – na základe zálohovaných údajov a reportov v Excelovskom formáte. Veľký počet najrôznejších numerických a grafických pohľadov na údaje
 • Rýchle riešenie Vašich špecifických požiadaviek
 • Základná rozsiahla funkcionalita za pevnú cenu
 • Prispôsobenie špecifickým podmienkam cenovo výhodne
 • Možnosť monitorovania odberu z obnoviteľných netradičných zdrojov energie
 • Pohľad na aktuálne aj historické údaje v stromovej štruktúre. Túto stromovú štruktúru vytvoríme podľa Vašich požiadaviek. Jej modifikácie a doplnenie, ak si to budete želať,zvládnete aj sami.
 • Možnosť on-line komunikácie cez DDE s rôznymi aplikáciami – napr. s Excelom

Čo poskytuje integrátorským firmám

 • Možnosť pripojenia ľubovoľných meracích zariadení komunikujúcich ľubovoľným protokolom – nezávislosť na dodávateľovi hardvéru
 • Prácne programovanie je nahradené konfiguráciou a parametrizovaním
 • Vysoká flexibilita - možnosť vytvárania, naprogramovania a integrovania vlastných konfigurovateľných modulov – rozširovanie systému podľa potreby , tzn. rozširovanie konfigurovateľnej funkcionality, okrem konfigurovateľných databázových funkcií je možné použiť SQL jazyk pre zložitejšie databázové funkcionality
 • Doplnenie vizualizácie- hotových štandardných pohľadov na data, aplikačne špecifická vizualizácia s využitím ľubovoľného HTML editora
 • Možnosť použitia vlastných vizualizačných a analytických aplikácii – napr. MS Excel, MS Visio, MS Silverlight a ďalších komunikujúcich prostredníctvom OPC, webových služieb, DDE prípadne proprietárnych protokolov, ktoré môžu byť doplnené do konfigurovateľnej aplikácie pre zber a spracovanie dát.
 • Možnosť optimálneho rozdelenia on-line analytických funkcií medzi aplikáciu pre zber a spracovanie údajov
 • Výkonný nástroj pre konfigurovanie rôznych off-line analytických funkcií na báze MS Excel

Predmet dodávky

 • Pre podnikových energetikov
  • hotová softvérová aplikácia zabezpečujúca zber, spracovanie údajov a ich vizualizáciu, prispôsobená konkrétnym podmienkam –zohľadňujúca odberné miesta, ich umiestnenie, použité meracie zariadenia ich typ a použité komunikačné protokoly
  • licencie na základný softvér
   • licencia na základný softvér pre zber a spracovanie údajov
   • licencia na výkonný softvérový nástroj na off-line analýzy
  • licencia na komunikačné protokoly špecifické pre pripojené zariadenia
  • dokumentácia základného použitého softvéru
  • aplikačne špecifická dokumentácia
 • Pre integrátorské firmy
  • vývojárske licencie na softvér
   • základný softvér pre zber a spracovanie údajov
   • vizualizačná desktopová aplikácia
   • vizualizačná webová aplikácia
   • licencia na výkonný softvérový nástroj na off-line analýzy
  • licencie na základný softvér pre nasadenie u zákazníkov - za zvýhodnených podmienok
  • dokumentácia základného použitého softvéru

Podpora

 • Pre podnikových energetikov
  • pri parametrizácii systému
  • pri vytváraní off-line analýz
  • servis systému na základe osobitnej servisnej zmluvy
 • Pre integrátorské firmy
  • pri parametrizácii systému
  • pri programovaní vlastných konfigurovateľných modulov
  • prevzatie vývoja niektorých častí systému podľa Vašich požiadaviek
  • pri vývoji vizualizačných aplikácií
  • predplatené balíčky softvérovej podpory

Komponenty SAEAUT EnergyMA


Systém je tvorený našimi štandardnými produktmi:
 • OpcDbGateway pre zber a spracovanie údajov,
 • SAEAUT OPCWebExplorer pre vizualizáciu v intranete a cez Internet,
 • OPCAdapter pre vizualizáciu v LAN.

Tieto produkty sú predkonfigurované pre štandardný monitorovací systém a on- line analýzy nákladov na energie. Meracie zariadenia sa pripájajú najčastejšie prostredníctvom OPC serverov od iných dodávateľov (podľa typu zariadení), prípadne pomocou komunikačných ovládačov prispôsobených tak, aby mohli byť využité ako doplnkové konfigurovateľné moduly pre OpcDbGateway. Rozsiahle analýzy je možné vykonávať v off-line režime pomocou softvérového produktu využívajúceho MS Excel – Energy Lens.Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
03.11.2018
Náš softvérový produkt SAEAUT SNMP OPC Server má za sebou množstvo úspešných nasadení takmer na všetkých kontinentoch pre riadenie a monitorovanie IT zariadení v dátových centrách, priemyselných podnikoch, v atómovej elektrárni, riadiacom centre letovej prevádzky... . Postupne aktualizujeme webové stránky pre všetky naše produkty pre zabezpečenie responzivity na všetkých zariadeniach a mimoriadne rýchle zobrazenie pomocou technológie AMP - Accelerated Mobile Pages. Pozrite si novú webovú stránku SAEAUT SNMP OPC Servera využívajúcu AMP. Radi poskytneme skúsenosti z využitia tejto technológie aj našim zákazníkom.
17.10.2018
Pozrite si najnovšiu stránku k OpcDbGateway využívajúcu technológiu AMP - Accelerated Mobile Pages, ktorá zabezpečuje extrémne rýchle načítanie stránky na všetkých typoch zariadení. Ak máte záujem o vytvorenie nových web stránok alebo inováciu Vášho webu s využitím AMP obráťte sa na nás.
16.10.2018
Nový popis OpcDbGateway zdôrazňuje jeho využitie ako aplikačnej platformy pre integráciu softvérových aplikácií, konfiguráciu, programovanie, ladenie a cyklické (IEC 61131-3) aj udalosťami riadené (IEC 61499) spracovanie dát, možnosti využiť širokého spektra "open source" štandardných konzolových aplikácii implementovaných napr. v jazykoch C, C++, Python, aplikácii nad Node.js v JavaScripte, alebo nasadených pomocou Docker kontajnerov a komunikujúcich cez štandardné vstupy a výstupy s jadrom výkonnej aplikácie. ...