Static IMG (Flash replacement)

IconKonfiguračný PC softvér

prípadová štúdia

Tento dokument je dostupný aj ako PDF.

Úvod

Veľká časť všetkých novo vyvíjaných elektronických modulov rôznych výrobcov je realizovaná na báze mikropočítačov. To umožňuje modifikovať ich funkčnosť zmenou niektorých parametrov, ktoré sa, na rozdiel od základného firmvéru týchto modulov, ukladajú do pamäte až dodatočne s využitím konfiguračného softvéru bežiaceho na personálnom počítači (PC) alebo na notebooku, handhelde...

Typickým príkladom takýchto modulov sú prevodníky meraných veličín. Viacero výrobcov ponúka moduly, ktoré umožňujú s využitím jednotného hardvéru modulov spracovávať vstupy z rôznych druhov senzorov a prevádzať ich na normalizované prúdové alebo napäťové výstupy napr. 0 - 10V, 0 – 20mA, 4 - 20mA. Funkcionalita takéhoto modulu sa mení podľa konfigurácie, ktorá sa uloží do pamäte modulu.

Screenshot

Obr. 1: Prevodník meraných veličín konfigurovaný s využitím konfiguračného softvéru sa uloží do pamäte modulu

Konfiguračné programy zvyčajne umožňujú

 • nastavenie konkrétnej kombinácie parametrov modulu z množiny prípustných parametrov
 • konfiguračný program zabezpečuje, aby bolo možné do výslednej konfigurácie uložiť len také hodnoty a také kombinácie parametrov, ktoré sú z hľadiská správnej funkčnosti parametrizovaného elektronického modulu prípustné
 • uložiť nastavené parametre do súboru alebo databázy pre neskoršie použitie napr. pre ďalšie funkčne identické moduly
 • download to znamená prenesenie konfigurácie z PC do parametrizovaného modulu za účelom nastavenia funkcionality modulu
 • upload to znamená načítanie parametrov z modulu do PC za účelom archivácie konfigurácie
 • tlač konfigurácie
 • vytváranie log-súboru o priebehu parametrizácie
 • monitorovanie činnosti modulu
 • zobrazovanie meraných veličín číselne, alebo graficky – jednoduchý monitoring

Firmvér modulu je často uložený vo FLASH pamäti. Pre download do tejto pamäti sú dodávané programy výrobcov pamäťových obvodov. Špeciálny programový modul pre download do FLASH pamäti je možné doplniť aj do konfigurátora a rozšíriť tak jeho využitie aj pri výrobe modulov.

O konfigurátoroch môžeme hovoriť aj v súvislosti s funkčne oveľa zložitejšími zariadeniami než sú spomenuté prevodníky meraných veličín. Priemyselné logické automaty (PLC) a operátorské terminály sú tiež realizované ako mikropočítačové systémy. Pre PLC sú využívané sofistikované programy pre tvorbu PLC programov, ktoré obsahujú textové metódy programovania (Instruction List, IL Structured Text, ST) aj grafické metódy programovania (SFC- Sequential Function Chart, LD- Ladder Diagram, LD, FBD-Function Block Diagram).

Pre operátorské terminály sa vytvárajú projekčné programy, ktoré umožňujú vytvárať projekty vizualizácie technologického procesu.

SAE-Automation, s.r.o. Nová Dubnica získala pri tvorbe konfiguračného softvéru pre rôznych zákazníkov značné skúsenosti.Vytvorili sme, prípadne sme sa podieľali na tvorbe nasledovných produktov:

SPSPlucG

Screenshot

Obr. 2.: Grafický terminál MT-120 konfigurovaný pomocou SPSPlusG
Projekčný softvér pod DOS-om pre operátorské terminály, na ktorom sme vytvorili nasledovné časti
 • fonteditor
 • grafický editor obrazoviek
 • download a uploade pre grafické typy terminálov
 • tlač projektu

RS-97

Screenshot

Obr. 3.: Využitie elektronického vačkového hriadeľa v lisoch pre automobilové karosérie

 • tlač konfigurácie hriadeľa
 • tlač kompletného projektu
 • konfigurátor elektronických vačkových hriadeľov
 • tvorba projektu pre skupinu lisov s vačkovými hriadeľmi

Screenshot

Obr. 4.: Vytváranie programov pre RS-97 offline


SPSPlusWin

Screenshot

Obr. 5.: Prehľadové okno pre súčasné zobrazenie všetkých obrazoviek projektu

 • konvertor fnt a fon súborov
 • grafický editor obrazoviek pre grafické a textové terminály
 • úpravy v downloade a uploade pre rôzne typy terminálov

Screenshot

Obr. 7.: Import konfigurácii vytvorených v SPSPlusG do formátu pre SPSPlusWin

SPSPlusWin – projekčný softvér pod Windows
 • import projektov vytvorených SPSPlusG
 • fonteditor

Screenshot

Obr. 6.: Drag and drop funklcionalita v rámci jedného projektu alebo medzi viacerými projektmi“

 • downoad/upload do/z grafických a textových konfigurátorov
 • generátor tlačových zostáv
 • drag and drop“ funkcionalita

UTM-95

Screenshot

Obr. 8.: UTM-95 s konfigurátorom a terminálovým programom
 • kombinácia konfigurátora s terminálovým programom
 • ukladanie konfigurácie v „ini - súbore“
 • on line zmena konfigurácie modulu cez GSM sieť
 • servisný mód umožňujúci načítavanie log – súboru z modulu UTM-95 cez sieť

OpcDbGateway – konfigurátor

 • konfigurácia (program) SoftPLC zabudovaného v OpcDbGateway – runtime
 • konfigurácia databáz – procesnej aj konfiguračnej
 • konfigurácia adresných priestorov OPC serverov
 • monitoring procesných bodov pripojených prostredníctvom externých OPC serverov
 • konfigurácia alarmov spracovávaných v OpcDbGateway – runtime
 • definícia a správa reportov
 • správa a prezeranie log – súborov
 • kontrola a lokalizácia chýb v konfigurácii
 • tvorba konfigurácie – programu v grafickom editore
Screenshot

Obr. 9.: OpcDbGateway konfigurátor

Konfigurátor pre OpenModbus OPC server

 • konfigurácia adresného priestoru OPC servera
 • monitoring procesných bodov pripojených prostredníctvom externých OPC serverov

I.S.Wizard for I.S pac

Screenshot

Obr. 10.: Konfigurátor I.S.Wizard for I.S PAC
 • konfigurácia prevodníka meraných veličín (obr.1)
 • tvorba projektu nasadenia prevodníkov v technologíí
 • tlač projektu
 • download konfigurácie
 • upload konfigurácie
 • monitoring procesného bodu a zobrazenie graficky aj číselne
 • kopírovanie, klonovanie modulov v rámci projektu
 • kopírovanie presúvanie celých podadresárov v projekte

BMS-2 – konfigurátory

 • konfigurácia vstupov a výstupov riadiaceho systému mobilného pracovného stroja
 • konfigurácia parametrov komunikácie na rádiových frekvenciách
 • konfigurácia parametrov komunikácie cez CAN zbernicu
 • download a upload konfigurácie
 • tlač konfigurácie
 • download firmvéru do FLASH pamäti
Screenshot

Obr. 11.: BMS-2 konfigurátory

Konfigurátor pre OPC Server telecontrol

 • konfigurácia adresného priestoru OPC servera
 • monitoring procesných bodov pripojených prostredníctvom externých OPC serverov
Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.