Static IMG (Flash replacement)

IconProfil spoločnosti

Interoperabilita pre Vaše softvérové aplikácie a elektronické moduly

O nás

Firma bola založená v roku 1995 v Novej Dubnici na základe čisto slovenského kapitálu výskumnými pracovníkmi s bohatými skúsenosťami vo vývoji elektronických modulov, softvéru a firmvéru.

Spočiatku sa zameriavala na vývoj zákazníckeho softvéru a firmvéru najmä pre zákazníkov na Slovensku, v Nemecku, Rakúsku a USA. Neskôr, aj vďaka účasti na medzinárodných výskumno-vývojových programoch spolufinancovaných Európskou Komisiou, sa začala orientovať aj na vývoj vlastných softvérových produktov, ktoré sa v súčastnosti prostredníctvom Internetu predávajú po celom svete.

Väčšina našich služieb zákazníckeho vývoja softvéru je v súčasnosti poskytovaná v rámci krajín EU.

Od vzniku firmy sa počet interných zamestnancov pohyboval priemerne medzi 2 až 12. Pri riešení komplexných projektov využívame aj rôzne druhy externej spolupráce.

Firemná misia:

Kvalitné softvérové produkty a riešenia:
 • Pre zabezpečenie interoperability medzi rôznymi softvérovými aplikáciami a zariadeniami.
 • Komunikačný middleware
 • Pre jednoduchú integráciu kompexných softvérových aplikácií - s prednostným využítím konfigurovania namiesto časovo náročnejšieho programovania.
 • Pre zber, spracovanie a ukladanie dát do databázy, súborov a ich vizualizáciu
 • Pre konfigurovanie a parametrizáciu elektronických modulov (napr. priemyselné dátové terminály, prevodníky meraných veličín, automatické testery elektronických modulov).
 • Podľa požiadaviek zákazníka

Pre zabezpečenie interoperability využívame softvérové ​​technológie a protokoly ako OPC, webové služby, SNMP, DDE, MODBUS... Snažíme sa neustále zlepšovať našu vlastnú softvérovú platformu (skladajúcu sa z aplikácií: SAEAUT SCADA OpcDbGateway, SAEAUT SNMP OPC Server, SAEAUT UNIVERSAL OPC Server, SAEAUT SMS OPC Server, SAEAUT OPC WebView ...) na pokrytie väčšiny požiadaviek na zber a spracovanie dát. S využitím a prispôsobením našich softvérových produktov sme schopní ponúknuť riešenia v oblasti energetiky, SCADA, monitorovania počítačových  sietí a integrovanía tejto funkcionality do SCADA.

SAE - Automation

V čom Vám môžeme byť užitoční

 • vo vývoji softvéru pre PC, inteligentné telefóny ako aj firmvéru mikropočítačových modulov pre Vaše výrobky, v spolupráci pri návrhu hardvéru mikropočítačových modulov, pri ich zdokonaľovaní na základe požiadaviek Vašich zákazníkov počas celého životného cyklu výrobku, pri uvádzaní výrobkov do výroby ako aj pri vývoji výrobných testerov pre tieto výrobky
 • pri riešení Vašich potrieb v oblasti riadenia a monitorovania technologických procesov, zariadení a budov, počítačových sietí, diaľkových alarmov, diaľkového merania, ovládania, diagnostiky, servisu, downloadu, protokolovania, SCADA

Ako s nami môžete spolupracovať

 • Na základe konzultácie s Vami pripravíme zadanie, odkonzultujeme ho s Vami, zabezpečíme vývoj, testy a odovzdáme Vám hotový funkčný a otestovaný produkt.
 • Pokiaľ máte záujem vstupovať do procesu vývoja produktu, môžete využiť druhý spôsob spolupráce. V každom okamihu máte k dispozícií denník projektu podľa ktorého môžete kontinuálne sledovať priebeh vývoja, upresňovať požiadavky, prípadne podávať návrhy na zlepšenie týkajúce sa vyrábaného produktu.
 • Ponúkame Vám aj tretiu možnosť spolupráce, a to začlenenie nášho vývojárskeho tímu do Vášho tak, aby ste doplnili chýbajúce vývojárske kapacity, alebo chýbajúce profesie. Spôsob riadenia projektu je závislý od toho či pracujeme na báze Vašej alebo našej softvérovej platformy a na podiele nášho know-how.
 • Ponúkame spoluprácu firmám a jednotlivcom ktorí majú záujem predávať naše softvérové produkty a prípadne poskytovať im technickú podporu

SAE - Automation

Náš vzťah k zákazníkom

Budovanie dlhodobých partnerských vzťahov prináša úžitok nie len nám ale tiež našim zákazníkom pretože dokážeme rýchlejšie reagovať na ich potreby a požiadavky.

Vo vzťahu k zákazníkovi sa usilujeme o dodržiavame nasledujúcich pravidiel:

 • pozorne počúvať a pochopiť potreby a požiadavky
 • rýchla reakcia na požiadavky (počiatočná odozva je zvyčajne v priebehu jedného pracovného dňa)
 • partnerský, priateľský a nebyrokratický prístup
 • ústretovosť
 • optimálne riešenie z pohľadu zákazníka a našich skúseností

Kvalita

Firma má od roku 2006 vytvorený systém manažérstva kvality v súlade s modelom a požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001:200x. Systém pokrýva oblasť návrhu, vývoja a nasadzovania softvérových riešení v oblasti priemyselnej automatizácie, energetiky a riadenia podnikových procesov.

Niektoré z našich skúsenosti

 • softvérové aplikácie pre konfiguráciu a projektovanie nasadenia a tiež download konfigurácie do rôznych mikropočítačových modulov ako napr. priemyselných terminálov, prevodníkov elektrických a neelektrických veličín pre Ex - prostredie, lisov pre výrobu automobilových karosérií, riadiacich systémov, telemetrických modulov
 • komunikačné softvérové ovládače pre pripojenie rôznych systémov k riadiacemu a monitorovaciemu softvéru, prenos údajov s využitím PSTN, GSM, GPRS
 • klient/server aplikácie najmä s využitím OPC (Ole for Process Control v súčasnosti interpretované ako Open Process Communication)technológie a webových služieb, rozsiahla klient/server aplikácia s redundanciou pre alarmové systémy
 • firmvér riadiacich systémov žeriavov, prevodníkov elektrických a neelektrických veličín, priemyselných terminálov, telekontrolérov
 • softvér pre výrobné testery mikropočítačových modulov
 • PC softvér pre implementáciu požiadaviek FDA 21 CFR part 11 v riadiacich a monitorovacích systémoch s operátorskými panelmi
 • PC softvér pre download a vyhodnocovanie súborov vo formate COMTRADE z IED v elektrárňach
 • vývoj a dodávka prostredníctvom PC riadeného univerzálneho zariadenia pre skúšanie odolnosti vodičov voči ohybu
 • spolupráca na výskumno-vývojovom projekte programu Európskej Komisie IST FP6 - "Zosieťované riadiace systémy odolné voči poruchám" s akronymom NeCST.
 • spolupráca na výskumno-vývojovom projekte programu Európskej Komisie IST FP7 - "Platforma pre vývoj heterogénnych systémov s oportunistickým chovaním" s akronymom POBICOS - zameraným na bezdrôtové senzorové siete ZigBee s využitím napr. pre automatizáciu domácností a budov a pre riadenie spotreby energie
 • spolupráca na výskumno-vývojovom projekte programu Európskej Komisie Horizont 2020 - "Služby flexibility prosumera pre riadenie inteligentnej siete" s akronymom Flex4Grid.
 • vizualizačné webové aj desktopové aplikácie
Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.