Static IMG (Flash replacement)

IconFAQ

často kladené otázky

 1. Ako nastaviť OPC a DCOM?

  Prosím preštudujte si dokument "Konfigurácia OPC a DCOM pre OPC serverové a klientské aplikácie SAE – Automation, s.r.o.", ktorý detailne popisuje nastavenia OPC a DCOM - k dispozícií v Download sekcii.

 2. Ako mám aktivovať svoj produkt?

  Pre aktiváciu Vášho softvérového produktu na plnú verziu musíte zadať meno a licenčný kľúč. Prosím, spustite produkt, ktorý si želáte aktivovať a kliknite na "Enter key" (zadať kľúč) keď budete požiadaný o registráciu produktu. Následne sa Vám zobrazí dialógové okno, kde môžete vidieť "hardware fingerprint" (hardvérový kľúč). Prosím, zašlite nám tento kľúč spolu s "Name" (menom), pod ktorým chcete svoj produkt aktivovať. Na základe týchto informácií Vám spätne zašleme licenčný kĺúč, ktorým aktivujete svoj produkt.

 3. Je možné premiestniť aktivovaný produkt na iný počítač?

  Ano, je. Spustite prosím chránený program v príkazovom riadku s parametrom UNREGISTER tzn. "SNMPRuntime.exe UNREGISTER", bez uvodzoviek. To Vás povedie k vygenerovaniu odregistračného kódu, ktorý nám, prosíme, zašlite. Ak je kód platný, je možné postupovať s aktiváciou na inom počítači tak, ako je uvedené vyššie.

 4. Prečo nie je možné prepísať dátové položky "nabrowsované" a pridané do adresného priestora SAEAUT SNMP OPC Servera pomocou MIB Browsera?

  SNMP premenné nabrowsované zo zariadenia neobsahujú informácie o prístupových právach premennej a štandardne majú všetky položky pridané do konfigurátora pomocou browsovania nastavené prístupové práva iba na čítanie pre zabránenie chybného používania. Takéto položky nie je možné prepísať zo strany klienta a je na užívateľovi aby zmenil ich prístupové práva a všetky požadované vlastnosti. Vlastnosti položky zahŕňajúce prístupové práva sú konfigurovateľné z užívateľského rozhrania konfigurátora.

 5. Čo je hĺbka štruktúry Adresového priestoru konfigurátora?

  Hĺbka adresárovej štruktúry predstavuje počet úrovní vnorených podadresárov do adresového priestoru konfigurátora. Maximálna hĺbka adresárovej štruktúry je 20. Po dosiahnutí tejto úrovne, je možné pridávať už len dátové položky. Tie tvoria poslednú úroveň adresárovej štruktúry. Maximálne obmedzenie je stanovené tak, aby bolo možné pohodlné zadávanie položiek pomocou MIB browsera. Ak užívateľ potrebuje pridať položky ktoré sa nachádzajú v MIB Browseri umiestnené hlbšie ako 20 podadresárov, môže to urobiť pomocou Add them do konfigurátora iba z podadresára, ktorého úroveň je menšia ako 20.

 6. Keď sa definuje dátová položka, prečo zlyhá potvrdenie?

  Potvrdenie dátových položiek môže zlyhať z nasledujúcich dôvodov: zariadenie podporované SNMP agentom s požadovanou SNMP premennou nie je pripojené alebo je nesprávne definované. Skontrolujte IP adresu a komunitu pre zariadenie. Alebo: požadovaná SNMP premenná nie je leaf premenná zo stromu MIB. Iba leaf premenné je možné zo zariadenia čítať a potvrdzovať. Skontrolujte Object ID SNMP premennej. Pre uistenie sa o Object ID, môžte prehľadať všetky SNMP premenné zo zariadenia z preddefinovaného Object ID. Ak nechcete prehľadať všetky SNMP premenné zo zariadenia, špecifikujte iný počiatočný Object ID ktorý je blízko k hľadanému.

 7. Prečo spôsobí pridanie nabrowsovanej položky do konfigurátora chybu?

  Ak zlyhá pridávania položiek do konfigurátora pomocou browsovania, zvyčajne ide o položky ktoré nemusia byť jedinečné v projektovom súbore. Stane sa to pri pokúšaní o zápis do projektového súboru ktorý nie je aktívny. Presvedčte sa či je projektový súbor aktívny a skúste nabrowsovať položku znova.

 8. Prečo nemôže klient čítať skriptové alebo dátové položky, ktoré používajú skriptovanie?

  Najčastejšie nastáva zlyhanie čítania skriptových alebo dátových položiek, ktoré používajú skriptovanie v čase keď dochádza k prekladu skriptu. Ak pri preklade zlyhá akýkoľvek skript, nevykoná sa žiaden ďalší pre akúkoľvek položku. Skontrolujte skripty definované v konfigurátore, či neobsahujú nepovolené znaky alebo neobsahujú programové chyby.

 9. Prečo môj OPC klient podporujúci rozhrania podľa špecifikácií OPC DA 2.x nedokáže zobraziť niektoré OPC premenné?

  Spôsob zobrazovania hodnôt (values) OPC premenných a ich vlastností (properties) je možné nastavovať vo Windows registroch - hodnota “ShowPropertyNodes” spustením súborov SNMPOpcServerShowProperty_FALSE.reg alebo SNMPOpcServerShowProperty_TRUE.reg.ktoré najdete v inštalačnom adresári x:\Program Files\SAEAUT SNMP OPC Server\ExternalApp. Problém s DA2.x - klientom je možné zvyčajne vyriešiť použitím SNMPOpcServerShowProperty_FALSE.reg. Od verzie 2.13 je možné spôsob zobrazenia properties nastaviť v menu konfigurátora v položke Options

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
16.06.2020
V rámci aplikácii internetu vecí (IoT) je možné OpcDbGateway využiť na lokálne predspracovanie dát. Ich vizualizáciu je možné pripraviť s využitím aplikácie Microsoft Power BI Desktop a ich prenos do cloudu prostredníctvom "Power BI on-premises data gateway" kde Power BI služba umožňuje prístup k nim cez web a natívne mobilné aplikácie. Prečítajte si o tom článok Použitie OpcDbGateway a Power BI pre IoT.
06.06.2020
Platforma Power BI poskytuje interaktívnu vizualizáciu údajov so samoobslužnými funkciami. ...
03.07.2019
O projekte s názvom Flex4Grid spolufinancovanom z EK v rámci výskumno-vývojového programu Horizont 2020 na ktorom sme sa podieľali, bol v karentovanom časopise IEEE Access nedávno zverejnený článok s názvom Residential Flexibility Management: A Case Study in Distribution Networks.