Static IMG (Flash replacement)

IconSMS Reporting

SMS alarming a reporting pre priemyselné, kancelárske i súkromné použitie na mieru

SMSalarmMaintenance

Obsluha zariadenia zistí poruchu. Pomocou jednoduchého terminálu (PC, PDA, webový klient alebo hoci len jediné tlačítko) vyberie poruchové symptómy, ktoré spozorovala. Na základe spozorovaných symptómov systém automatický stanoví predpokladanú poruchu a vyšle SMS s definovaným textom na vopred určené telefónne čísla. Čas a druh vyslanej SMS je zaznamený.

Viac informácií o používaní a implementácií a cenová ponuka budú zaslané na požiadanie.

Nárast používania mobilnej komunikácie za posledné roky bol taký veľký, že dnes už pravdepodobne ani nestretnete človeka, ktorý by sa niekde pohol bez svojho mobilného telefónu. Mobilná komunikácia našla svoje široké uplatnenie v priemyselnej, administratívnej i privátnej sfére. Popri už tradičnej komunikácii, akou sú telefónne hovory, sa oveľa viac využívajú možnosti nehlasovej komunikácie prostredníctvom SMS správ. Dôležitú úlohu pritom zohráva hlavne pomerne vysoká rýchlosť za relatívne nízku cenu poslanej SMS správy.

Vzhľadom na veľkú perspektívu GSM technológie a široké spektrum možnosti využitia sa naša firma rozhodla priniesť na trh jednoduché riešenie vo forme SMS REPORTINGU. Toto riešenie Vám poskytne podstatne väčšie možnosti využitia komunikácie prostredníctvom SMS správ. V prípade, že chcete svoj bussines posunúť opäť o stupienok vyššie, je tento systém určený práve pre Vás.

Oblasti úspešného využitia SMS REPORTINGU

 • Administratívna činnosť: Informácia o tom, že požiadavka zákazníka alebo zamestnanca bola vybavená alebo je v procese vybavovania.
 • Monitorovanie procesu výroby s možnosťou informovania kompetentných pracovníkov o dôležitých stavoch a hodnotách nameraných veličín z procesu výroby.
 • Monitorovanie dôležitých parametrov s možnosťou vyslania SMS správy ako alarmu o aktuálnej hodnote kompetentným pracovníkom, ak je hodnota parametru mimo povolený rozsah.
 • V logistike, na riadenie činnosti pracovníkov, prípadne informovanie o aktuálnom stave distribúcie tovaru a zásielok.
 • Informovanie kompetentných pracovníkov (napr. pracovníkov údržby) o poruche alebo havarijnej situácie bez zbytočného odkladu.
 • Informovanie zamestnancov o spoločných poradách a dôležitých stretnutiach.
 • Ďalšie aplikácie, či už na báze ľudských zdrojov, počítačov alebo iných zariadení.

Výhody SMS REPORTINGU

 • Jednoduchá a intuitívna konfigurácia systému.
 • Jednoduché prepojenie s Vašou aplikáciou. Systém je schopný jednoducho spracovávať údaje z viacerých zdrojov dát:
  • z webovej aplikácie,
  • priamo z databázy,
  • z ľubovoľného externého zdroja dát, ktorý disponuje s priemyselným rozhraním OPC (open connectivity via open standards).
 • Vytvorenie a odoslanie SMS správy zo spracovaných dát v preddefinovanom formáte.
 • Vytvorenie a odoslanie SMS správy na základe jej dôležitosti, alebo priority.
 • Vytvorenie a odoslanie SMS správy na základe splnených preddefinovaných podmienok.
 • Rozosielanie SMS správy veľkému počtu adresátov.
 • Prehľadné vedenie evidencie o zaslaných SMS právach.
 • Prehľadné vedenie protokolu o činnosti celého systému.
 • Vysoko flexibilný a otvorený systém umožňujúci maximálne splniť všetky požiadavky zákazníka.

Jednoduchý a pritom plne flexibilný SMS REPORTING je možné veľmi rýchlo realizovať a prispôsobiť Vašim užívateľským potrebám. Príklady využitia SMS správ ako spôsobu komunikácie, sú zobrazené na obrázku nižšie.

SMS Reporting

Flex4Grid - Horizon 2020 project
News
28.07.2017
Rozširovacie DLL, konfigurácie a príklady procesných databáz pre OpcDbGateway a SAEAUT SCADA začíname zverejňovať ako open source na GitHub v OpcDbGatewayEnhancements . Radi uvítame prispievateľov do tohto projektu. ...
29.06.2017
OpcDbGateway umožňuje spracovávať údaje z rôznych externých procesov a tiež zapisovať do nich využívajúc rôzne metódy medziprocesovej komunikácie. Tento článok popisuje možnosti a jednu konkrétnu implementáciu medziprocesovej komunikácie založenú na použití štandardného výstupu z externého procesu do procesu výkonnej aplikácie OpcDbGateway. Hotové alebo vlastné konzolové aplikácie komunikujúce cez štandardné vstupy, výstupy alebo parametre rozhrania príkazového riadka môžu výrazne zvýšiť konfigurovateľnú a/alebo naprogramovanú funkčnosť integrovaných aplikácií založených na OpcDbGateway.
27.06.2017
OpcDbGateway umožňuje doplniť konfigurovateľnú funkcionalitu pomocou zákazníckych DLL. Výmena dát medzi hlavnou výkonnou aplikáciou a zákazníckou DLL môže byť zabezpečená cez funkčné rozhranie v štýle jazyka C alebo cez zdieľané procesné premenné obrazu procesu v pamäti. Výhody a problémy obidvoch metód sú popísané v tomto článku.